Referat fra generalforsamling 2020

27. august 2020Referat af generalforsamling i Lejre Økologiske Fødevarefællesskab - LØFF

-          afholdt  udendørs d. 21. juni 2020 kl. 10.00-12.00

Branddammen, Munkedammen 30-32 i Allerslev

 

Vejret holdt tørt og der dukkede 11 medlemmer op til kaffe/the og formandens boller og nyslyngede honning.

 

Dagsorden

 

  1. 1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 

Per Nørgaard blev valgt til dirigent og Karen Faarup til referent.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Generalforsamlingen var blevet udskudt fra marts til nu i juni pga. coronakrisen.

 

  1. 2.     Bestyrelsens beretning

 

Formanden, Thomas Møller, fortalte om LØFFs aktiviteter i 2019 og hele beretningen vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

I store træk er situationen stabil og en fast rytme indarbejdet. Vi kunne stadig ønske flere bestillinger af poser, så vi var sikre på at fragten ved levering ville være gratis. De nye bebyggelser i Lejre har dog på det seneste betydet medlemstilgang, så vi nu er knap 50 medlemmer. Kørselsordningen til Hvalsø fungerer, men igen  - der er for få poser at køre efter. Et nyt PR-fremstød med f.eks. pjecen "Find vej til økologi… med en flyer for LØFF og opslag relevante steder kunne genaktivere Hvalsø, der også har megen ny byudvikling.

Pga. coronakrisen har vi skiftet udleveringssted fra Ravnshøjgård til Hegnsholt, men også for at vi nu kunne bestille sammen med Hegnsholt og dermed igen få leveret grøntsager fra Svanholm.

Årets arrangement blev en spændende workshop i fermentering afholdt af Kattinge Kraut.

Derimod har vi svigtet Lejre Høstfestival. Der manglede frivillige til at bemande standen. Heller igen fællesspisning er det blevet til.

Frivillige hænder til de forskellige opgaver er til stadighed en mangelvare. Men der fremkom også et ønske om, at nye medlemmer fik information om de arbejdsopgaver, der lå i foreningen.

Beretningen blev godkendt.

 

  1. 3.     Årsregnskab

 

Der var budgetteret med et underskud på 8.000 kr og det blev på  4.357 kr. LØFF tærer på sin egenkapital, men der er endnu ikke grund til uro. Gebyrer til banken er blevet en tyngende post. Bl.a. koster hver mobilpay transaktion penge og det blev overvejet om en tilbagevenden til bankoverførsel var en mulighed. Kassereren mente det ville give mindre smidighed og større arbejdsbyrde og med en egenkapital på 12.040 kr blev regnskabet godkendt.

 

  1. 4.     Indkomne forslag

 

-          Forslag om at afprøve 14-dages poser i perioder eller hele året

Forslaget blev drøftet og herunder om en ny højere betaling pr. pose kunne være en mulighed for at sammensætte en mere varieret pose. Det ville nok betyde, at bestillingssamarbejdet med Roskilde Fødevarefællesskab måtte ophøre, da de hidtil ikke har ønsket at afvige fra ugeposer.

Generalforsamlingen var positiv overfor forslaget, og overgav det til den nye bestyrelse at vurdere.

 

-          Forslag om frugt i sæson i posen

Samme holdning gjorde sig gældende overfor ønsket om frugt i poserne. Nogle ønskede at frugt indgik i poserne, andre at frugt blev tilbudt som tilkøb. Det blev foreslået at tydeliggøre mulighederne for tilkøb, som de forskellige leverandører allerede har, og her undersøge om de tillige kunne levere frugt, f.eks. jordbær, pærer og æbler i sæsonen som tilkøb. Der er nu også mulighed for at tilkøbe hos Hegnsholt ved afhentning af pose, dels af Hegnholts egne produkter, dels af deres indkøb til gårdbutikken.

Tilkøb fra posens leverandør er mulig også uden at bestille ugens pose.

Godisgrønt har etableret et andet koncept for køb af økologiske lokale grøntsager. De udleveres fra Spor 3 om torsdagen, hvor købere binder sig til at aftage hver uge for et fast beløb, der dækker hele sæsonen. Køberne/anpartshaverne har mulighed for selv at vælge mellem de sæsongrøntsager, der tilbydes på dagen. Hvor de overskydende grøntsager går hen, kunne der evt. findes et samarbejde om?

 

-          Forslag om at minimere emballage

Der var bred enighed om at minimere emballage så meget som muligt. Regler for fødevarehygiejne gør, at foreningen ikke må genbruge kasser/poser, men man er velkommen til selv at møde op og pakke sine egne grøntsager i egen emballage. De anvendte net fra Kammergave og Stensbølgård vil de gerne have retur, og det formidler LØFF gerne.

 

-          Forslag om samarbejde med nye producenter

Der har tidligere været benyttet andre leverandører, men dels pga. de få poser vi pakker, er ikke alle interesseret i at levere til os, eller de dyrker kun få typer grønt til at fylde en hel pose, og dels bliver transportudgifterne forøgede ved at sprede bestillingerne til en ugepose over flere producenter og bestillingsarbejdet for belastende. Som tidligere nævnt kan vi forhøre os om et samarbejde med Godisgrønt er mulig.

 

  1. 5.     Budget

 

Budgettet forventes at ligge tæt op ad regnskabet for i år. Dvs. med underskud, hvis bank- og administrationsudgifternes himmelflugt fortsætter. Generalforsamlingen besluttede på den baggrund at hæve det årlige medlemskontingent til 100 kr og dermed friholde en udhulning af indholdet i poserne. Fra 2021 vil medlemskontingentet hermed være 100 kr.

 

 

  1. 6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

 

Thomas Møller, Lotte Kemp Sørensen og Karen Faarup ønskede at stoppe som bestyrelsesmedlemmer, mens Lise og Katharina fortsætter. Rune blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen og Mia og Danuta som suppleanter. De kommer med nye tanker og friske impulser,  og vi ønsker jer alle grøn vind i sejlene.

Bestyrelsen vil herefter bestå af

Lise Nørgaard Olesen, Katharina Marott, Rune Bak med Mia Bredsdorff og Danuta Wlizlo som suppleanter.

Per Nørgaard fortsætter som revisor og revisorsuppleant blev Thomas Møller.

Den nye bestyrelse aftalte at mødes til det første konstituerende møde d. 2.7.2020

Sidste pose før sommerferien er torsdag d. 25.6. og der startes igen torsdag d. 13.8.

 

  1. 7.     Evt.

 

Der var ingen ris - kun ros - dog fandt et medlem de sidste poser fra Svanholm lidt for lette, men det kommer kun med her i referatet som en konstatering.

Solen skinnede mere og mere over generalforsamlingen som sluttede kl. 12.00.

 

 

 

Dirigent                                         Referent

 

 

 

Per Nørgaard                                Karen Faarup