Referat fra LØFF's generalforsamling

30. april 2014

Referat fra LØFF's generalforsamling onsdag den 2. april 2014

Til den forudgående fællesspisning var tilmeldt 47, der fik en dejlig lammegryde med perlebyg samt kaffe og kage. Til selve generalforsamlingen var der 37 og de tekniske problemer, der var med projektor blev i fællesskab løst, så mødet startede til tiden.

Dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Beretning
  4. Årsregnskab
  5. Budget
  6. Udviklingsmuligheder for LØFF v/bestyrelsen
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 Ad. 1:Da Jacob Ilskov er fratrådt som formand bød Hanne Svenningsen - som fungerende formand - velkommen.

Ad. 2:Sidsel Munch blev valgt som dirigent og Søren Peter Pinnerup blev valgt som referent.

Sidsel startede med at foreslå, at vi skulle synge en sang, men det blev udskudt, da ingen havde medbragt én, og der så først lige skulle findes én på computeren. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. 3:Som fungerende formand fremlagde Hanne bestyrelsens beretning med fokus på følgende punkter:

-          Vi bliver snart to år så kravlestadiet er overstået

-          Vi har gode og velfungerende arbejdsgrupper

-          Vi har Cafédage en gang om måneden

-          Vi har fået en del omtale i pressen

-          Vi er ved at have styr på betalingssystemet

-          Vi har en fin opskriftsamling på vores hjemmeside

-          Vi var 174 medlemmer pr. 31.12.2013, hvor et optimistisk mål var 250. Med ca. 4 personer pr. husstand er vi oppe på 696 personer!

-          Vi udleveret 25-30 poser grøntsager pr. uge. Vi har i alt udleveret ca. 1774 poser af ca. 4 kg, hvilket giver 7,1 t grøntsager!

-          Vi vil gerne medvirke til, at der dyrkes mere økologisk i Lejre Kommune.

-          Vi deltager i mange arrangementer, f.eks. høstmarkeder og julemarkeder.

-          Vi modtog "Det gode Livs" pris fra Nordeafonden på 10.000,- kr. efter indstilling fra borgmester Mette Touborg.

Det har været et godt år, og det går godt for en to-årig.

Der var ingen kommentarer til beretningen der blev godkendt med applaus.

Under Hannes beretning lykkedes det at finde teksten til en sang "Når vinteren rinder i grøft og i grav", så den blev afsunget inden næste punkt.

Ad. 4:Årsregnskabet blev fremlagt af Rasmus Vincent, som er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Regnskabet blev gennemgået, der havde sneget sig et par mindre fejl ind i forhold til det udsendte, og Rasmus redegjorde for forskellene.

Claus Jørgensen:Hvordan ser regnskabet ud i forhold til budgettet?

Rasmus Vincent:Vi havde ikke et officielt budget sidste år, det bliver der nu rådet bod på.

Per Nørgaard:Det er godt at foreningen har lidt penge på kistebunden, så der er lidt penge at arbejde med.

Torben Levrai:Hvor meget spild er der?

Birgitta Kiely:Der er sådan set ikke noget spild, men uafhentede poser gives til Ravnshøjgård.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet godkendt med applaus.

Ad. 5:Herefter fremlagde Rasmus et budget, som også er udsendt i forbindelse med indbydelsen til generalforsamlingen. Rasmus gennemgik budgettets enkelte punkter.

Niels Boye:Jeg synes da der skal et punkt på budgettet der hedder: Generalforsamling.

                     Rasmus Vincent: Det er med under punktet: Arrangementer.

Søren Peter Pinnerup:Har bestyrelsen overvejet at tage salget af grøntsager med i budgettet, såvel som udgifterne til indkøb?

                     Rasmus Vincent:Posesalget løber rundt i sig selv.

Per Nørgaard:Posesalget bør give et overskud, så man ikke dræner kassen.

Hanne Svenningsen:Der er nogle nøgletal på salg af poser, så det giver et lille overskud. Der kalkuleres med et overskud, så der bl.a. er til indkøb af papirposer.

Per Nørgaard:I så fald burde overskuddet fra salget af grøntsager også figurere i budgettet, så balancen ved posesalget kan ses.

Diskussionen blev så drejet lidt væk fra budgettet, men blev mere en snak generelt om afhentning af grøntsagerne i hvad og hvor.

Mai Britt Stolt:Kunne man ikke skifte papirposerne ud med f.eks. 2 spånkurve, de er ikke så dyre og så er der en at skifte med. Det er kun et forslag.

Kirsten Jensen:I København køber medlemmerne 2 stofposer, så der er en at skifte med.

Marianne Boye Jensen:Jeg vil foreslå at der nedsættes et udvalg til at kigge på, hvad vi skal satse på af emballage (papirposer, stofposer, kurve).

Jesper Rotholm:Jeg synes det er lidt problematisk at der kun er et udleveringssted (det blev fra forsamlingen hurtigt rettet til at der faktisk er 5 udleveringssteder). Kunne man ikke bruge noget af overskuddet til at få flere udleveringssteder?

Marianne Boye Jensen:Bestyrelsen har valgt, at medlemmerne selv må arrangere fællesafhentning.

Efter denne diskussion kunne dirigenten konstatere, at budgettet blev godkendt med applaus.

Ad. 6:Karen Hertzholdt et oplæg og visioner for LØFF's fremtid.

-          LØFF har behov for at blive større og få endnu flere medlemmer, men det kræver at der er flere hænder der tager del i arbejdet i de enkelte grupper.

-          LØFF skal være mere end indkøb og udlevering af grøntsagsposerne.

-          Mange medlemmer udtrykker et ønske om at være med til at skubbe udviklingen i en økologisk retning, så vi får en bedre produktion som så er med til at give det gode måltid.

-          Bestyrelsen har et ønske om at blive paraplyorganisation for yderligere ideer.

-          Vi vil gerne øge volumen at hvad vi aftager af varer, det kunne f.eks. ske ved at levere til kommunens køkkener.

-          Vi vil gerne være bindeled mellem producent og forbruger

-          Medlemshvervning er helt centralt, hvis LØFF skal eksistere om 2 år.

-          Vi skal have flere folk på, så vi kan deltage i alle de arrangementer vi bliver inviteret til at deltage i

-          Der skal foretages en opgradering af LØFF.DK (hjemmesiden).

-          Med hensyn til flere udleveringssteder, kunne det nye Søtorv i Hvalsø være en mulighed.

-          Der skal lægges timer af medlemmerne ellers udvikler vi os ikke.

Efter dette indlæg var det en livlig diskussion.

Mikkel Bruun:Hvad med partnerskaber mellem LØFF og andre foreninger eller lokale handlende. Kirke Såby Bylaug vil meget gerne deltage i sådan et partnerskab.

Per Nørgaard:Man skal have en klar profil, hvis man skal hverve nye medlemmer. At være bindeled mellem producenter og forbruger kunne være LØFF's profil.

Ad. 7:Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne.

Ad. 8: Hanne præsenterede lige bestyrelsen:

                     Marianne Boye Jensener på valg men ønsker ikke genvalg.

                     Birgitta Kielyer på valg men ønsker ikke genvalg.

                     Rasmus Vincenter på valg og villig til genvalg.

                     Karen Hertzer ikke på valg

                     Hanne Svenningsener ikke på valg

                     Lulle Zahleer på valg som suppleant og villig til genvalg

Følgende stillede op til bestyrelsesvalget:

                     Mai Britt Stolt

Jesper Reumert

Følgende stille op til valg som suppleant:

                     Mikkel Bruun(personlig suppleant for Jesper Reumert)

Da der kun var opstillet det antal kandidater der var behov for blev der tale om fredsvalg.

Den nye bestyrelse konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Claus Jørgensenstille op som eneste kandidat til revisor posten og blev valgt.

Per Nørgaardstillede op som eneste kandidat til revisorsuppleant posten og blev valgt.

Ad. 9:Herunder blev nævnt, at der er Livsstilsmesse på Ledreborg 30. maj - 1. juni, hvor der bliver brug for folk til at stå i den stand vi har fået tildelt.

Sidsel Munch:Hvordan finder folk ud af, hvilke events der mangler folk til?

                     Hanne Svenningsen:Det står på hjemmesiden.

Marianne Boye Jensen:På den nye hjemmeside skal det tydeligere fremgå, hvor man henvender sig.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Lejre, 9. april 2014 / spp