Referat fra LØFF’s generalforsamling

6. april 2015

tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18.00

 på Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21, Hvalsø.

Aftenen startede med fællesspisning - 25 deltager, hvorefter der kom 7 mere for at deltage i selve generalforsamlingen.

Kl. 19.00 startede generalforsamling med afsæt i følgende dagsorden:

1): Velkommen
2): Valg af dirigent og referent
3): Beretning (se beretning HER)
4): Årsregnskab (se årsregnskab  HER)
5): Drøftelse af LØFF's fremtid
6): Budget (se budgetopgørelse HER og bugfetforslag for 2015 HER)
7): Indkomne forslag
8): Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
9): Eventuelt

 

Ad. 1):Velkommen
Formanden Hanne Svenningsenbød velkomme til generalforsamlingen.

Ad. 2): Valg af dirigent og referent
Per Nørgård blev foreslået som dirigent og Søren Peter Pinnerup som referent, hvilket blev bifaldet af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at dagsordenen indeholdt de lovmæssige punkter således, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Ad. 3): Beretning
Hanne Svenningsen aflagde bestyrelsens beretning. Det har været et begivenhedsrigt år, LØFF har været med på Livsstilsmessen på Ledreborg, Høstmarkedet i Lejre, Kulturnatten i Hvalsø og Biodox arrangementet i Hvalsø Bio. Rasmus Vincent har holdt et oplæg til en Agenda 21 arrangement i Næstved.

LØFF har fået mange henvendelser fra studerende, der gerne vil inddrage LØFF i et speciale-projekt af den ene eller anden art.

Firmaet Katrøj har søgt og fået midler til et projekt, der skulle undersøge om LØFF kunne blive bindeled mellem offentlige køkkener i kommunen og landmændene; dvs. være en slags fødevare hub i Lejre Kommune.

Pt. er der 225 mellemmer af LØFF, men der er et støt fald i bestilling af poser fra uge til uge, i denne uge har der kun været 9 bestillinger. Der er derfor overvejelser om at lave en brugerundersøgelse, for at finde ud af, hvad man ønsker.

Men der er også en del, som bestyrelsen gerne ville have gennemført, men som vi ikke nåede:
- Flere fællesspisninger
- Få indført Mobil Pay
- Ny hjemmeside

Til sidst rettede Hanne en varm tak til Horseager, der trofast henter poser til medlemmer i Hvalsø hver torsdag.

Per:Findes der en skriftlig beretning på hjemmesiden?

Hanne: Ja, den kommer på hjemmesiden.

Per: Men den beretning der evt. godkendes er den der er aflagt her på stedet.

Søren:Som supplement til det Hanne har fortalt, så har LØFF deltaget i styregruppen til FoodNet, der er et fælles elektronisk bestillingssystem til flere økologiske indkøbsforeninger (bl.a. Roskilde, København, Køge, Odense, Ålborg og Lejre) som skal udvikles af Social Square, som eftersøger frivillige programmører. Udviklingen foregår det meste af 2015 med implementering sidst på efteråret. Projektet har fået bevilget 235.000,- kr. og det kommer til at indeholde en medlemsadministration, bestilling af poser/varer og administration af vagtplaner for de enkelte butikker/udleveringssteder. Er der penge til mere, vil der også blive et leverandørmodul.

Styregruppen skal tage stilling til  en del valg, men i de vigtigste afgørelser spørges bestyrelsen/butiksgruppen/leverandørgruppen til råds.

Marianne:Indebærer det nye system, at man kan betale over nettet?

Søren:Ja.

Kirsten:Kommer alle deltagere i projektet til at gøre tingene på samme måde?

Søren:Ja, alle kommer til at gøre det ens, så vi kommer måske til at ændre nogle ting/arbejdsgange.

Per:Hvordan linkes det til hjemmesiden?

Søren:Det vides ikke endnu, fremtiden vil vise det.

Karen:Skal leverandørerne lægges ind?

Søren:Det er ikke helt afklaret endnu, det kan godt være, det bliver som det hele tiden har været.

Per:Har LØFF kommittet sig til dette system?

Søren:Ja, når systemet er færdig skal vi også bruge det.

Kirsten:Hvornår er det blevet besluttet?

Hanne:Bestyrelsen har besluttet at gå ind i dette projekt.

Da der ikke var flere spørgsmål til formandens beretning, blev den godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4): Årsregnskab
Rasmus Vincentz gennemgik regnskabet for 2014, der viser en omsætning på 126.384,- kr. og et overskud på 14.812,- kr. Der er i årets løb kommet 43 nye medlemmer og så beklagede kassereren overskuddet, idet bestyrelsen helst ville have, at pengene kom ud at arbejde, men det har bestyrelsen ikke været god nok til. Det er jo ikke meningen, at vi skal puge penge sammen.

Jesper:Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem de to perioderesultater (14.812,- kr. under selve regnskabet og 11.847,- kr. under balancen)?

Rasmus:Det skyldes en manuel rettelse, som desværre kun er gennemført det ene sted, beklager.

Per:Generalforsamlingen skal derfor godkende at udgifterne er 2.965,- kr. større og dermed årets resultat 2.965,- kr. mindre.

Rasmus viste så en graf med sammenligning mellem 2012, 2013 og 2014. Vi er blevet klart bedre til indkøb og salg, fortjeneste pr. pose er stigende.

Jesper:Hvor mange melder sig ud?

Rasmus:Ingen melder sig i den fortand ud, vi får ikke nogen besked, man holder vel bare op med at bestille poser!

Marianne:Tjener LØFF virkelig 17,72 kr. / pose?

Rasmus:Ja

Hanne:Vi putter mere i pr./pose, så det er butiksgruppen der er bedre til at få solgt i løssalg.

Birgitta:Vi er blevet bedre til at spare på fragtomkostningerne.

Rasmus:Derudover er der en del der glemmer at afbestille automatisk betaling i ferier og som ikke har ønsket pengene retur.

Da der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, kunne Per konstatere, at generalforsamlingen godkendte regnskabet med hensyntagen til fejlen på de 2.965,- kr.

Ad. 5): Drøftelse af LØFF's fremtid

Før diskussionen og foreningen fremtid blev givet frit, præsenterede Jesper 4 mulige scenarier, set fra bestyrelsens side:

  1. Bussiness as usual - Fokus på posesalg. Kræver flere folk til bestyrelsen, leverandørgruppen og butiksgruppen 

  2. Neddrosling af posemodellen - LØFF går på vågeblus. Kun poser i højsæsonen 

  3. LØFF som "virksomhed". Vælge hvilke grøntsager man gerne vil have. Delvis lønnet personale. Betale sig fra frivilligt arbejde, hvilket kræver en vedtægtsændring

  4. Noget helt fjerde. . . .Andre økologiske emner. Fremme økovarer i lokale butikker. Fællesspisning/andre arrangementer

Herefter blev ordet givet frit og der udspandt sig en livlig diskussion om foreningens fremtid.

Lise N:Synes det er meget vigtigt at holde fast i frivillighedsprincippet. Savner mere kontakt mellem bestyrelsen og de enkelte arbejdsgrupper.

Søren:Der skal tydeligvis ske et eller andet, 8 poser pr. uge er for lidt. Andre fødevarefællesskaber har kun poser hver 14. dag om vinteren, hvilket synes bedre end at lukke helt i en periode.

Der er tale om et fællesskab, så jeg har det lidt svært med, at man skal kunne betale sig fra lidt arbejde.

Lise M:Ingen skal kunne betale sig fra noget, men vi skal være bedre til at sige til medlemmerne hvad det er vi har brug for hjælp til. Altså en konkret opgave i stedet for bare at sige, at man skal arbejde et par timer pr. måned.

Kirsten:Går også ind for frivillighedsprincippet, men synes vi mangler et større rum i forbindelse med udlevering af poser, der er for trangt på Ravnshøjgård. Man kunne også overveje udlevering om lørdagen, så der er bedre plads og tid til at hente og få en "fælles"-oplevelse i forbindelse med afhentningen.

Karen:Støtter også frivillighedsprincippet. Det er et stort arbejde at købe ind og 8 poser om ugen er alt for lidt, arbejdet med indkøb er stort set det samme enten det er til 8 poser eller 30 poser.

Foreslår at vi udleverer sammen med Roskilde, så udvides vores leverandørmuligheder.

Kommunikationen er for dårlig ud til vores medlemmer, hvorfor købes der ikke poser etc.

Man kunne måske også overveje at bede leverandørerne fylde poserne.

Ramløse/Anisse fødevarefællesskab har 14 dages levering, men de er ved at lukke, så det er måske en forkert vej at slå ind på.

Man kunne også holde et marked med indbudte leverandører en gang om måneden i stedet for posemodellen, det kunne måske få flere til at købe.

Birgitta:Det vigtigste er at få folk til at købe poser, altså få lokale råvarer. Hvalsø fungerer godt og kørselsordningen til Kirke Hyllinge er i gang igen.

Rasmus:Hvad er der brug for i Lejre? I Danmark? Hvad vil vi gerne? Hvad er det vi kan? Det er benhårdt at holde foreningen kørende. Der skal flere ressourcer til.

Marianne:Enig med Lise. Leverandørgruppen har meget arbejde i forbindelse med ugens bestilling. Butiksgruppen fungerer fint også med få poser. Der er problemer med fællesbestilling sammen med Roskilde og så er jeg lidt skeptisk med hensyn til lønnede folk.

Tine:Det er en god idé at neddrosle og så samarbejde med Roskilde mens vi overvejer situationen. Måske kunne man dele pakkere!

Rasmus:Det frivillige er vigtigt. Men man kunne godt bruge projektmidler til en begrænset opgave.

Jesper:Som forbruger kan vi ikke spise en pose pr. uge, så poser hver 14. dag vil passe os fint.

Karen:Vi er i gang med at påvirke lokalt - der er flere økologiske varer i Netto, Brugsen, Irma osv. Skal der bruges penge skal det være til markedsføring. Bare der snakkes om det bredes budskabet stille og roligt.

Karsten:Fødevarefælleskaber, er der ikke et netværk?

Hanne:Jo, det findes allerede og vi er med i det.

Claus:Hvor mange ressourcer er der i foreningen? Det handler om synlighed, presse etc. Her uden for er der en meget fin plads, hvor man kunne udlevere så folk kunne se, at der står nogle lækre grøntsagsposer.

Marianne:Hvorfor er der kun 8 ud af 225 der køber poser ugentligt?

Benny:Det er fordi man kan købe de samme varer nede i Brugsen.

Marianne:Det ville være rart at få lavet en undersøgelse af, hvad medlemmerne vil.

Jesper:Fællesspisning, leverer LØFF grøntsager til sådan noget? Der er også en "spiseklub" i Lejre.

Per:Generalforsamlingen må tilkendegive en retning for den nye bestyrelse.

Kaj:Man kunne starte med at få fat på medlemmerne, og få dem der ikke allerede gør det til at købe poser.

Peropsummerede derefter opgaver til den nye bestyrelse:

  1. Andet end fødevarer

  2. Forskellige forslag til værktøjer/effektivisering

  3. Synlighed

  4. Brugerundersøgelse

Med hensyn til 1. besluttede generalforsamlingen at LØFF er et fødevarefællesskab og det handler om at støtte lokale økologiske producenter.

Der kan godt være tale om kommercialisering på udvalgte emner, men dirigenten fornemmer at generalforsamlingen ikke ønsker en yderligere kommercialisering/ professionalisering.

Birgitta:Vi må forsøge at få det til at køre, ind til den nye bestyrelse er kommet ordentlig i gang.

Per:Skal man lægge 2 timers arbejde? Med hensyn til frivilligt arbejde pålægger generalforsamlingen den nye bestyrelse at arbejde for en vedtægtsændring således at "skal" ændres til "kraftig henstiller".

Generalforsamlingen pålægger den nye bestyrelse at få lavet en brugerundersøgelse.

Lise M:Vi skal så hver især sørge for at så mange som muligt af de 200 der ikke er her i aften svarer på undersøgelsen.

Herefter blev diskussionen lukket. 

Ad. 6): Budget

Rasmus Vincentz gennemgik budgettet, der kun indeholdt små ændringer i forhold til sidste års budget.

Per:Bussiness as usual.

Søren:Er det nødvendigt med en smartphone? Det fungerer fint som det er nu.

Birgitta:Prøv at regn ud, hvad det koster at have sådan en i afgift, forbrug etc.

Lise M:Synes det er fint med en LØFF-telefon, så er det nemmere for folk at se, at det er den rigtige telefon de har sendt/ringet til.

Ikke flere kommentarer, så budgettet blev vedtaget med det forbehold, at den nye bestyrelse også er bedt om at tage nye initiativer.

Ad. 7): Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

Ad. 8): Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 

Efter lidt snakken frem og tilbage om, hvem der var på valg og hvem der ikke var på valg blev resultatet således:

Hanne Svenningsener på valg, men genopstiller ikke.

Rasmus Vincentzer på valg, men genopstiller ikke.

Karen Hertzer på valg, men genopstiller ikke.

Maibrith Stolter udtrådt af bestyrelsen.

De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsat gennem årene.

Jesper Reumert er ikke på valg

Lulle Zahle er suppleant, indtræder i bestyrelsen i stedet for Maibrith Stolt og er ikke på valg.

Der skulle således vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, men som i mange andre foreninger er det svært at få folk til at opstille til bestyrelsen, men der stillede to kandidater op til bestyrelsen og en til suppleant:

Lise Nørgård kandidat til bestyrelsen

Birgitta Kiely kandidat til bestyrelsen

Kirsten Jensen suppleantkandidat

Da der ikke meldte sig andre, blev de tre valgt og bestyrelsen blev af generalforsamlingen bevilget ret til at supplere sig selv med et bestyrelsesmedlem og en suppleant mere.

Claus Jørgensen er revisor og blev genvalgt.

Per Nørgård er revisorsuppleant og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde.

Ad. 9): Eventuelt

Karen:Der skal nye folk ind i leverandørgruppen.

Hanne:Skal nok sørge for en ordentlig overdragelse til den nye bestyrelse/formand.

Det blev foreslået, at bestyrelsen indkalder til et møde mellem bestyrelsen, alle aktive i grupperne og den gamle bestyrelse.

Generalforsamlingen sluttede med applaus til dirigenten for indsatsen.

Lejre, 30. marts 2015/Søren Peter Pinnerup