Velkommen til generalforsamling tirsdag den 28. marts hos Olsen Frugt - med rundvisning i plantagen og pizza fra stenovn

21. marts 2017

Generalforsamlingen holdes hos Olsen Frugt, Hovedvejen 6, Glim og begynder klokken 19. Hvis du møder op en halv time før (klokken 18.30), får du en rundvisning i plantagen. Efter generalforsamlingen serveres pizzaer fra stenovn.

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN 28. MARTS:

Vedtægtsændringer i § 4, 5 og 6 - forslagene er vist med overstregning og kursiv

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Lejre Økologiske Fødevare Fællesskab (i daglig tale LØFF).

Stk. 2: Forenings hjemsted er Lejre Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningens formål er;

 • At skabe et netværk omkring produktion, levering og køb af fødevarer, som er fremstillet statskontrolleret økologisk eller af producenter, der er under omlægning hertil.
 • At fremme økologisk produktion i kommunen ved at efterspørge fødevarer, der er produceret så lokalt som praktisk muligt.
 • At være et transparent, åbent og levende fællesskab der fremmer viden, dialog og samvær om økologisk fødevareproduktion.
 • At udvikle rammer for indkøb og distribution, der varetages af medlemmerne selv.
 • At støtte fair og direkte handel med lokale avlere og andre leverandører.
 • At være økonomisk bæredygtig og selvstændig.

§ 3 Foreningens tilknytning til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen udspringer af ideen om fødevarefællesskaber, som nu eksisterer rundt omkring i Danmark. I det omfang det er relevant, søger foreningen samarbejde med en eller flere af disse foreninger.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1: Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2: Medlemsskabet gælder for hele husstanden og træder i kraft, så snart der er indbetalt 50 kr. i medlemsgebyr på foreningens konto

Stk. 3: Der opkræves et årligt medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i årets 1. kvartal i følgende kalenderår.

Stk. 4: Medlemmer bidrager med frivilligt arbejde i foreningen i det omfang man kan.

Stk. 5: Udmeldelse skal kan ske skriftligt. med virkning fra første hverdag i efterfølgende måned. Gebyrer og eventuelle kontingenter refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 6: Eksklusion varetages af bestyrelsen og kan ske, hvis et medlem udviser grov fravigelse fra foreningens retningslinjer. Forud herfor går bestyrelsen altid i dialog med de implicerede parter.

Stk. 7 6: Betaling for varer sker ugentligt forud og denne forudbetaling kan ikke afbestilles.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes via mail og ved opslag i "afhentningslokalet" med mindst tre ugers varsel.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet. Senest en uge før forsamlingen skal indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Stk. 4: Alle medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 5: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Godkendelse af formandens bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af årsregnskab
 • Godkendelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af fem mindst tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter - bestyrelsesmedlemmer vælges for to år - (tre er på valg i ulige år og to i lige år) - suppleanter vælges for et år
 • Valg af revisor og revisorsuppleant - vælges for et år
 • Valgene afgøres ved håndsoprækning - såfremt et medlem ikke anmoder om skriftlig afstemning, eller dirigenten vælger dette, når der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges 
 • Eventuelt

Stk. 6: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal og stræber efter dialogbaserede beslutninger.

Stk. 7: Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt har indgivet ønske herom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6 Bestyrelse 

Stk. 1: Principper for foreningens daglige ledelse fastsættes af bestyrelsen, som består af fem mindst tre medlemmer og to suppleanter, der er velkomne til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Konstituering skal ske ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling og senest tre uger efter generalforsamlingen. Den afgående formand tegner foreningen indtil ny konstitution har fundet sted.

Stk. 3: Formand og kasserer tegner sammen foreningen.
Stk. 4: Foreningen kan opløses på en generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver almindelig flertalsbeslutning blandt de fremmødte. Eventuelt overskud ved opløsning deles ligeligt mellem medlemmerne.
Stk. 5: Bestyrelsen faciliterer foreningsrelevante arbejdsgrupper til udvikling og koordinering af centrale arbejdsopgaver blandt medlemmerne. Grupperne er åbne for alle medlemmer og arbejder efter principper om åbenhed, proaktivitet og dialog.

Stk. 6: Det tilstræbes, at der til hver netværksgruppe knyttes mindst et bestyrelsesmedlem eller en suppleant.

§7 Regnskab

Stk. 1: Kassereren varetager foreningens interesser i ethvert økonomisk anliggende og sørger for at midlerne kun anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med opfyldelse at foreningens formål. Kassereren aflægger hvert år regnskab for det forløbne regnskabsår, der følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen mht. budget og regnskab. Intet forenings- eller bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningen.
Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren.

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen 30. marts 2016